Dalegylet

1946-1948 "Életben maradtunk"

A II. Világháború befejeződése után egy kis időnek el kellett telnie, mire a lakosság "magához tért", a háború okozta sebek gyógyulni kezdtek. Mégis, már 1946-ban megindult a szervezkedés a Balassagyarmati Dalegylet életben tartására. Az események fő mozgatója Straub Atajos katolikus kántortanító volt, aki azt tekintette a legfontosabb dolognak, hogy ne hagyja a város elveszni az Erdélyi József által elért sikereket. Állandó próbahelyük nem volt, ezért a városban itt-ott - ahol éppen helyet kaptak - gyűltek össze, és a fennmaradt kottákból, néha csak 8-10-en énekelve, fenntartották Balassagyarmaton a kóruséneklés szeretetét és eszméjét. A kottatár egyébként szinte teljesen megsemmisült.
1947 elején újból megalakult hivatalosan is a városi dalegylet. Az alakuló közgyűlést február 16-án tartották. Az egylet megszervezésében, létrehozásában szerepe volt Erdélyi Józsefnek és László fiának, akik korábbi tevékenységüknek köszönhetően hatásosan működtek közre a régi és új kórustagok újbóli összeverbuválásában. A karnagyságra Szerdahelyi János gimnáziumi igazgató, országos hírű dalköltő lett felkérve.
Straub Alajos vezetésével létrejött a katolikus egyházközség énekkara is. Az egyházi dalárda a sikeresebb működés kedvéért hamarosan beleolvadt a városi dalegyletbe. A fúzió után is Balassagyarmati Dalegylet néven működtek tovább. Az új tisztikarban a következő tisztségviselők kaptak helyet: elnök - dr. Lippay Lajos prelátus-kanonok, tiszteletbeli elnök - dr. Kovács Jenő alispán és Kuthy Dezső ev. püspök, ügyvezető alelnök - Iványi József tanügyi főtanácsos, alelnök - dr. Koltai Ernő ügyvéd, Kraftsik János szabadművelődési felügyelő, örökös tiszteletbeli karnagy - Erdélyi József, énekkari karnagy - Straub Alajos, zenekari karnagy - Szerdahelyi János, igazgató - Ádám Sándor, titkár - Kamarás József, jegyző - Mészáros Ilus, pénztáros - Kerekes Sándor, ellenőr - Balogh József, gazda - ifj. Heizer György.

A Dalegylet énekkarának próbái akkor az egyházközösségi kultúrházban folytak, a zenekaré pedig a gimnáziumban.
1948. február 1-én a száz évvel korábbi forradalom és szabadságharc emlékére, valamint Erdélyi József karnagy működésének 50 éves évfordulójára nagyszabású koncertet rendeztek a Vármegyeház nagytermében. Az ünnepelt a zenekartól Kéler: Rákóczi nyitányának, az énekkartól Kodály: Mátrai képek című művének vezénylésével búcsúzott el. A kórus Straub Alajos vezényletével férfikari és vegyeskari számokat is előadott. Elhangzott Kodály: Felszállott a páva és Liszt: Ünnepi dal című műve. Lippay Lajos elnök költői szárnyalású előadásában méltatta az egyesületnek és Erdélyi Józsefnek nemzetépítő kultúrtevékenységét. A Dalegylet babérkoszorúval köszöntötte régi, országos hírű karnagyát, majd az Országos Dalegyesület elnöke átnyújtotta Erdélyi Józsefnek a jubilánst megillető aranyérmet.
Az év folyamán a kritikák szerint a Városi Dalegylet kezdett felemelkedni arra a magaslatra, amelyen annyi sikert aratott országos viszonylatban is Erdélyi József karnagysága alatt. A Balassagyarmati Katolikus Almanach 1948-as számában az egyházi vonatkozású szereplések megemlítése után azt írta, hogy az egylet teljesítményei "nem is egv vidéki város kulturális jellegére utalnak, hanem fővárosi templomok és püspöki székesegyházak magas nívójú zene- és énnekkultúráját tükrözik vissza". E színvonalat a "világi" éneklés területén is elérték.
Azonban a politikai csatározások következtében Balassagyarmaton is nagyobb teret nyertek a kommunista, szocialista erôk. Ezek előretörésével az egyházi kapcsolatokkal is rendelkező közösségek nehéz helyzetbe kerültek. Straub Alajosnak is választania kellett, hogy kántori, egyházi vonatkozású tevékenységét folytassa - és ezzel a háttérbe szoruljon -, vagy ettôl elszakadva végezze tovább a "világi" ténykedését, azon belül pedig a Dalegylet irányítását. ő a kántorság mellett döntött. Egyházi és iskolai énekkart azonban továbbra is vezényelt. A városi dalárda munkáját Szerdahelyi János vezette.
Szerdahelyi János gimnáziumi igazgatóként sokoldalú elfoglaltsága mellett foglalkozott a kórussal, azonban 1948-ban Balassagyarmatról elköltözött, mivel Vácon egy nagyobb iskolában dolgozott tovább.
Erdélyi József és Iványi József azon volt, hogy egy agilis, fiatal, tehetségét már bizonyított karmester vegye át az énekkart. E feltételek megléte miatt akadt meg szemük Réti Zoltánon, 1948-ban a Megyeházán megrendezett megyei kórustalálkozó egyik ifjú karnagyán, aki a korábbiakban már Patvarcon vegyeskarával és kisiskolás kórusával is bizonyította rátermettségét. Erdélyi József felkérése alapján 1949-tól Réti Zoltán lett a Balassagyarmati Dalegylet karnagya, de ez már újabb korszak kezdetét jelentette.

vissza